Zoznam ciest pre Chrámový štít

26.BarakudaV (skala)
Nástup v ľavej časti Chrámového štítu nazývanej Chrámový múr v spádnici druhého Chrámového rebra. Nástup je označený a má dve varianty v prvej dĺžke, ktoré sa za previsom spájajú do jednej cesty. Tam začína vystupovať druhé Chrámové rebro. Cesta vedie pravou stranou tohto rebra a vyúsťuje do Chrámových veží. Za nimi ľahko až na vrchol Chrámového štítu.Brozman     2003
27.Step by stepVI
Spoločný nástup s cestou Jastrabica. Z prvého štandu 15-20 m ľahko, potom do skalného kúta. Ním hore. Ďalej orientácia po nitoch ktoré nás budú navádzať počas celej cesty až na vrchol Chrámového štítu. Jedná sa o čisto zimnú záležitosť na tri a pol dĺžky.Krč, Kóša, Mišák  2003
14.Malý zimný traverz - zostupovkaIII+ (reťaze)
Na pravom okraji Zlomiskového rebra začína vhĺbenie ktorým je možné  zostupovať spod Baštového múru prípadne z vrcholu Chrámového štítu. reťaze začínajú cca. 20m od začiatku vhĺbenia a smerujú až pod Baštový múr. Reťaze sú naťahané rovnako popod celý Baštový múr až do vetrového sedla. V zimnom období cesta slúži aj ako ľahký mixový relaxačný výstup.
6.Prečo nie zas (tretie Chrámové rebro)V (skala)
Nástup dvoma variantmi. Zľava a sprava za V. V zime asi o jeden stupeň ťažšie. Záleží od podmienok. Po 10 - 15 metroch sa oba varianty spoja a splynú do plytkého kútika. Ním rovno hore na jeho koniec. Štand určí koniec 60 m. lana. To je zhruba prvá dĺžka. Ďalej rovno hore skalnou stienkou. Tá sa zúži do kúta, ktorý tvorí rebro prichádzajúce z pravej strany. Nity nás vedú striedavo týmto kútom a striedavo po vrchole rebra. Rebro sa končí prechodom do výrazného kúta. Pravou platňou tohoto kúta 2-3 m vpravo. Ocitneme sa v silne rozbitom komíne, kde je treba dávať pozor na spolulezca pod nami. Po výleze komína ľubovolne asi 15m. Ľahko na vrchol Chrámového štítu, kde nájdeme vrcholovú knihu. Zostup cez vetrové sedlo, buď vľavo do Šúchaly, alebo vpravo, tak, že vstúpime do Baštovej lávky na reťaze a nimi až na chodník pod stenu, k nástupom do ciest.Š.Krč, J. Lörinczi
9.KryogénVI (skala/trávy)
Nástup z chodníka v mieste označenom W 10 m po rampe k vytláčajúcemu bloku vľavo. Ním hore 2 – 3 m do ľahkého terénu pod platňu. Nad platňou končí prvá dĺžka. Skalná stienka ohraničená zľava rebrom tvorí kút. Týmto 20 m hore. Na konci kúta prechádzame 2 m doprava na trávy. Nimi postupujeme vľavo držiac sa v smere rebra do štandu, ktorý je zabudovaný v ňom. Ďalej hore kútom a po 10 m traverz doprava pod mierne previsnutú stienku. Ním hore do nevýrazného kútika až k štandu. nad štandom takisto kútikom 10 m. Tento postupne prechádza  do ľahšieho a väčšieho kúta, ktorý vedie až na vrchol.Krč,Beňa, Husarovič   2001
24.Zlatý kľúčikVII (skala/mixy)
Nová cesta, vylezená v januári 2003. Nástup je vpravo od Kryogénu nevýrazným vhĺbením. Potom cesta pokračuje kútom ktorý smeruje pod ľavú časť previsnutých stien v hornej časti. Ľavou časťou záverečnej steny rovno hore (vynitované).T. Klinka, P.Marciš  2003
10.JastrabicaVI (skala)
Nástup z chodníka v miestach Chrámovej dvorany. 20 m po trávach k prvému nitu (štand),  5 m doľava a objavia sa navádzacie nity. Po nich platňou rovno hore počas celej cesty. Prechádzame po skalných pásoch a ustupujeme vždy doľava. cesta má 4 dĺžky a vyvedie nás na vrchol Chrámového štítu, kde nájdeme štandovacie nity a vrcholovú knihu.Š. Krč, M.Kostolník   1999
11.A je to... (pravá Chrámová hrana)V (trávy/mixy)
Nástup priamo z chodníka do položenej skalnej platne. po nej rovno hore, cez mixi a znova skaly na prvý štand. Ďalej exponované trávy až na vrchol Chrámového štítu, kde je štand a vrcholová kniha. je to 3,5 dĺžky pekného zimného lezenia.Š. Krč, J.Bacigál   1987
30.NatálkinaVII (trávy/mixy)
Nástup z chodníka, cez Zlomiskové sedlo. pokračuje cez Zimný múr na trávy pod reťazami. Na reťaziach cesta zatiaľ končí. Má tri pevné štandy –nity. Medzi nimi sa lezie na zakladačky. Čisto zimná cesta.Brozman   2004
12.ZlomiskáVI+ (skala)
Asi najčastejšie lezená cesta na Veľkom Krici. Nástup 5 metrov nad chodníkom pri označení K. Prvá dĺžka vedie Zlomiskovým rebrom, ktoré sa mierne točí smerom doprava. Z prvého štandu traverzujeme doľava 10 metrov a ocitáme sa pod Zlomiskovým múrom. Platňami vedľa kúta vedie ďalšiadĺžka: na jej konci prechádzame doprava 3 – 5 metrov na Zlomiskové trávy a nimi 30 m na štand pod Zlomiskové veže. Tieto sú súčasťou Baštového múru a delia ho na ľavý a pravý. Zlomiskové veže sa delia na dolnú (menšiu) a hornú (väčšiu). Medzi nimi je plošina kde je osadená výstupová kniha.
Dolná veža: zo štandu pod previs a ním rovno hore, čelom veže ďalej. na konci sklopenými platňami na plošinu medzi vežami.
Horná veža: nástup v pravej časti. pokračujeme šikmo puklinou v platniach, ktorá vedie na pravý okraj previsu. Po dobrých chytoch v previse traverzujeme doľava3 m  a ďalej rovno hore stredom veži až na vrchol.
Informácia: celá oblasť, aj výstupová cesta má rovnaký názov „Zlomiská“. oblasťou „Zlomiská“ prechádza viac ciest preto autori cesty umiestnili na štandoch navádzacie značky s pomenovaním oblasti ktorou cesta prechádza. napr. Zlomiskový múr, rebro, veže...
Krč,kostolník, Mališka 1997
13.BumerangVI (skala/trávy)
Nástup v oblasti  Zlomiska pri písmene N. Z chodníka po nitoch a 40 m po mixoch. Ďalej doprava po skalných prahoch k Úvozovému múriku. V ľavej časti múrika je skalný kút a ním hore cez trávy Malého zimného traverzu. Ďalej rovno pod Baštový múr do výrazného kúta medzi vežu Ostrica a vežu El major, ktorý má názov Veľký zárez. kút začína 4 m skalným prahom, ďalej striedavo skala – trávy, až na vrchol.Š.Krč, J. Lőrinczi   1999